/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی بوده است. مبانی نظری پژوهش را نظریه کارل آلبرخت (۲۰۰۳) در زمینه هوش سازمانی با مؤلفه های هفتگانه چشم انداز استراتژیک، میل به تغییر، روحیه، سرنوشت مشترک، اتحاد و توافق، دانش کاربردی و فشار عملکرد و نظریه هورن بای (۲۰۰۰) در زمینه چابکی سازمانی تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان داد که عوامل متعددی می تواند بر چابکی سازمانی و عملکرد سازمان ها تأثیرگذار باشد که یکی از مهمترین این عوامل هوش سازمانی است. در این مقاله تأکید می شود که مدیران، باید به موضوع هوش سازمانی توجه ویژه داشته باشند و تک تک ابعاد آن را در سازمانشان مورد اندازه گیری، بررسی دوره ای و ارزیابی مجدد قرار دهند، زیرا این مسئله باعث ارتقای چابکی سازمانی و در نهایت موجب بهبود عملکرد و توسعه سازمان می شود.

واژگان کلیدی: هوش سازمانی، چشم انداز استراتژیک، چابکی سازمانی

مونا بی همتای آزاد [ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ]

محدثه ملایی کندلوسی [ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ]

بررسی رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی

بررسی رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی

نوشته های مشابه

مروری بر رابطه بین مدیریت واقعی سود و تغییر حسابرس

چکیده مدیران، به دستکاری فعالیت های عملیاتی به منظور پرهیز از گزارش زیان و دست یابی به پیش بینی های…

بررسی رابطه بین اندازه هیئت مدیره واحتمال ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیره و ریسک نکول در شرکتهای پذیرفته…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 3 =