/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی در کارکنان شهرداری بندرعباس

موضوع مقاله: بررسی رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی در کارکنان شهرداری بندرعباس

چکیده مقاله:

 یکی از مسئولیت های هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد. تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان نیروی انسانی در تمام سطوح سازمان نقش برجسته تر از سایر عوامل دارد که باید به آن به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی ومعنوی، اهداف فردی، توقعات گروهی و سازمانی بیش از سایر عوامل توجه شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان می باشد. جامعه آماری این تحقیق شهرداری بندرعباس بوده و به منظور نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شده است.حجم نمونه ۹۶۱ نفر از کارکنان سازمان مذکور تعیین شده و پرسشنامه تحقیق که تلفیقی از ۲ پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی می باشد میان انها توزیع گردید. به منظور تائید روایی و پایایی پرسشنامه مذکور از نظر خبرگان و همچنین آلفای کرونباخ بهره گرفتیم. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که تمامی ۸ بعد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری بندرعباس موثر است.
واژگان کلیدی: کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، شهرداری بندرعباس.

نویسندگان: وجیهه رئیسی گودویی، شهباز براهویی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۸

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *