/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی عدالت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی

موضوع مقاله: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی عدالت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی

چکیده مقاله:

جو و فرهنگ مناسب سازمانی قادر است باعث توجه بیشتر سازمان ها به مسئولیت اجتماعی خود گردد ولی در این میان عاملی به نام عدالت سازمانی قرار دارد که می تواند تقویت کننده یا تضعیف کننده اثرات مثبت فرهنگ سازمانی بر مسئولیت اجتماعی بنگاه به شمار رود. بر همین اساس نیز در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی عدالت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی بودهایم. جامعه آماري این پژوهش، شامل کلیه کارکنان و مدیران اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی میباشد. تعداد این مدیران و کارکنان براساس آمار منابع انسانی اداره کل بیمه سلامت استان  240 نفر می باشد. حجم نمونه با از رابطه نمونه گیري در جوامع محدود، 178 کارمند و مدیر محاسبه شده است. براي تهیه داده هاي تحقیق از روش روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است. داده هاي آماري تحقیق با مدلسازي معادلات ساختاري جهت آزمون فرضیات تحقیق انجام شده است. براساس نتایج تحقیق فرهنگ سازمانی بر مسئولیت اجتماعی تأثیر دارد، فرهنگ سازمانی بر عدالت سازمانی تأثیر دارد و عدالت سازمانی بر مسئولیت اجتماعی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی تأثیر دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی، عدالت سازمانی، بیمه سلامت.

نویسندگان: داود پایدارفرد، اختر پاکروح

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

جانشین پروری و فرهنگ سازمانی

موضوع مقاله:  جانشین پروری و فرهنگ سازمانی چکیده مقاله: هدف اصلی مقاله حاضر مروری بر پژوهش های انجام گرفته درباره…

ضرورت بهبود عملکرد بانک ها با تاکید بر توانمندسازی سرمایه های انسانی (مورد مطالعه: بانک ملی استان آذربایجان شرقی)

موضوع مقاله: ضرورت بهبود عملکرد بانک ها با تاکید بر توانمندسازی سرمایه های انسانی (مورد مطالعه: بانک ملی استان آذربایجان شرقی)…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *