/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی عدالت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی

موضوع مقاله: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی عدالت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی

چکیده مقاله:

جو و فرهنگ مناسب سازمانی قادر است باعث توجه بیشتر سازمان ها به مسئولیت اجتماعی خود گردد ولی در این میان عاملی به نام عدالت سازمانی قرار دارد که می تواند تقویت کننده یا تضعیف کننده اثرات مثبت فرهنگ سازمانی بر مسئولیت اجتماعی بنگاه به شمار رود. بر همین اساس نیز در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی عدالت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی بودهایم. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان و مدیران اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی میباشد. تعداد این مدیران و کارکنان براساس آمار منابع انسانی اداره کل بیمه سلامت استان  ۲۴۰ نفر می باشد. حجم نمونه با از رابطه نمونه گیری در جوامع محدود، ۱۷۸ کارمند و مدیر محاسبه شده است. برای تهیه داده های تحقیق از روش روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است. داده های آماری تحقیق با مدلسازی معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیات تحقیق انجام شده است. براساس نتایج تحقیق فرهنگ سازمانی بر مسئولیت اجتماعی تأثیر دارد، فرهنگ سازمانی بر عدالت سازمانی تأثیر دارد و عدالت سازمانی بر مسئولیت اجتماعی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی تأثیر دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی، عدالت سازمانی، بیمه سلامت.

نویسندگان: داود پایدارفرد، اختر پاکروح

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۳

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *