/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با رهبری خدمتگزار در بین کارکنان دانشگاه اسفراین

موضوع مقاله: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با رهبری خدمتگزار در بین کارکنان دانشگاه اسفراین

چکیده مقاله:

  این تحقیق با هدف شناسایی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با رهبری خدمتگزار در بین کارکنان دانشگاه اسفراین در سال 1394 می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری را کلیه کارکنان دانشگاه اسفراین به تعداد 150 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (1990)، 108 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل رهبری خدمتگزار تیلور( 2002 )، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( 1998 ) که قبلاً روایی محتوایی آن مورد تایید اساتید قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه رهبری خدمتگزار 0/95، سرمایه اجتماعی 0/87 بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و آمار استنباطی برای بررسی روابط بین فرضیاتتحقیق به کمک نرم افزار spss نسخه 20 استفاده گردید. نتایج بررسی نشان می دهد، ضریب بتا بین متغیرهای سرمایه اجتماعی بر رهبری خدمتگزار برابر با 0/80 می باشد و سطح معنی داری آن که برابر با 0/001 و کمتر از 0/05 است لذا بین دو متغیر رابطه وجود دارد لذا بین رهبری خدمتگزار با سرمایه اجتماعی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه اسفراین رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: دانشگاه اسفراین ، رهبری خدمتگزار، سرمایه اجتماعی .

نویسندگان: مراد کردی، محمد حسن مهدیان فر

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 9

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با اجتناب مالیاتی شرکت ها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان

موضوع مقاله: بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با اجتناب مالیاتی شرکت ها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط…

حسابرسی عملکرد

موضوع مقاله: حسابرسی عملکرد چکیده مقاله:   حسابرسی عملکرد، مصداق بارزی از خدمات مشاوره به شمار می آید که ممکن…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *