/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه خودکارآمدی فردی و توانمند سازی کارکنان با رفتار شغلی آنها در دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- همبستگی به بررسی رابطه خودکارآمدی فردی و توانمند سازی کارکنان با رفتار شغلی آنها در دانشگاه محقق اردبیلی می پردازد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی می‌باشند که تعداد آنها برابر با ۶۰۰ می باشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است. که برابر با این جدول تعداد نمونه آماری برابر ۲۳۴ نفر است. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی از طریق پرسشنامه خودکارآمدی فردی با میزان پایایی ۷۳/۰، توانمند سازی کارکنان ۸۰/۰ و رفتار شغلی ۸۸/۰ مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون پیرسون وتحلیل رگرسیون چند متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که؛ بین ابعاد خودکارآمدی فردی (میل به آزار گری، میل به گسترش تلاش و روش متفاوت در رویارویی با موانع) و ابعاد توانمندسازی (موثر بودن، معنی داری، احساس شایستگی و حق انتخاب) با رفتارشغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی رابطه معنی داری دارد.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی فردی،توانمند سازی،رفتار شغلی،دانشگاه محقق اردبیلی

 

علی خالق خواه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

توکل اعتباری کارشناسی ارشدرشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

بررسی رابطه خودکارآمدی فردی و توانمند سازی کارکنان با رفتار شغلی آنها  در دانشگاه محقق اردبیلی

بررسی رابطه خودکارآمدی فردی و توانمند سازی کارکنان با رفتار شغلی آنها در دانشگاه محقق اردبیلی

 

نوشته های مشابه

مطالعه رابطه بین مدیریت مبتنی بر ارزش ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مدیریت مبتنی بر ارزش به دنبال خلق ارزش برای سهامداران است و سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در…

جدول مورگان چیست؟ + آموزش ویدیویی

جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + دو =