/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک شغل با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهرستان بهبهان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک شغل با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهرستان بهبهان

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک شغل با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهرسان بهبهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب بوده که با استفاده از فرموا کوکران ۱۰۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار تحققیق پرسشنامه ای بوده که برای سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه والتون (۱۹۷۹)(α=۰/۹۲)، پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم (JDI)(1991) (α=۰/۸۴) و پرسشنامه تمایل به ترک شغل کیم وهمکاران (۲۰۰۷)(α=۰/۸۲) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات تحقیق، از روش های آماری (K-S)، معادلات ساختاری، تحلیل رگرسیون گام به گام، تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون t دو نمونه مستقل با کمک نرم افزارهای liserel 8.80 و SPSS 61 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری ناشن می دهد که بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و مدل به خوبی براطش شده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی ناشن می دهد، که مولفه های کیفیت زندگی کاری قادر به پیش بینی متغیر تمایل به ترک شغل کارکنان می باشند. همچنین مولفه های رضایت شغلی، قادر به پیش بینی متغیر تمایل به ترک شغل کارکنان می باشند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح تحصیلات افراد در یکی از متغیرهای کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل می باشد. همچنین نتایج آزمون t دو نمونه مستقل، نشان دهنده تفاوت معنادار بین مولفه های تمایل به ترک شغل کارکنان برحسب جنسیت افراد می باشد.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل، کارکنان.

نویسندگان: ایمان دانایی فر، امیر رحیم پور، امید علی کمال اصل، ماریانوس قبادی، قاسم عباس نژاد، آسیه آبانگاه

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *