/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای ارزیابی مدیریت سود ( اقلام تعهدی اختیاری ) از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. در نهایت از نرم افزارهای EXCEL و Eviews و رگرسیون چند متغیره و روش اثرات ثابت جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت سود شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود شرکت رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین مالکیت نهادی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و بین متغیرهای کنترلی ( اندازه شرکت ) رابطه معناداری با مدیریت سود وجود دارد و همچنین بین اهرم مالی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: کیفیت حسابرس، ساختار مالکیت، اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود .

نویسندگان: عسل ساعد،محمد تمیمی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *