/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگ سازمانی شاهد تجربی:حسابداران بنادر شمالی ايران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگ سازمانی شاهد تجربی:حسابداران بنادر شمالی ايران

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تاثیر در حوزه های مختلف زندگی از جمله پیشرفت شغلی، رضایت شغلی، محیط کار و عملکرد سازمانی؛ این مقاله به تعیین رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی حسابداران بنادر شمالی کشور پرداخته است پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و مقطعی است که بر روی 59 نفر از حسابداران بنادر شمالی کشور با استفاده از دو پرسشنامه هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی انجام شده است. بدلیل تعداد محدود جامعه آماری، کل اعضا بعنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی ( آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون ) تحلیل گردید یافته های پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد ( r=0/71 )؛ همچنین بین هوش هیجانی و فرهنگ مرد سالاری – زن سالاری رابطه ی معکوس و معنا دار ( r=0/24 ) مشاهده شد؛ بین هوش هیجانی و سایر مقیاس های فرهنگ سازمانی، از جمله فرهنگ فرگرایی – جمع گرایی، فرهنگ اطمینان – ریسک؛ و فرهنگ توزیع قدرت عادلانه – ناعادلانه رابطه مشاهده نگردید. با توجه به وجود رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی در این مطالعه و نیز تاثیر گذاری و تاثیر پذیری برخی از مؤلفه های هوش هیجانی از فرهنگ سازمانی، آموزش همه ی شاخص های هوش هیجانی به منظور رشد و افزایش توانمندی های فردی و شغلی افراد توصیه می گردد.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی – فرهنگ سازمانی – حسابداران – بنادر شمالی کشور.

نویسندگان: حبیب مرادی، معصومعلي سلیمیان

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 7

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تحلیل رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با هوش هیجانی شاهد تجربی: بنادر شمالی کشور

موضوع مقاله: تحلیل رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با هوش هیجانی شاهد تجربی: بنادر شمالی کشور چکیده مقاله: هدف…

بررسی عوامل مؤثر برگرایش به مصرف غذای سالم در بین دانشجویان (دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام)

موضوع مقاله: بررسی عوامل مؤثر برگرایش به مصرف غذای سالم در بین دانشجویان (دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام)…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *