/ در مقاله اقتصاد / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی رابطه بین نوآوری و رشد اقتصادی :شواهدی تجربی از مطالعات بین کشوری

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین نوآوری و رشد اقتصادی :شواهدی تجربی از مطالعات بین کشوری

چکیده مقاله:

 در این مقاله اثر نوآوری ،به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد دانش محور، بر رشد اقتصادی بررسی خواهد شد. برای این
منظور از داده های سری زمانی کشورهای برگزیده طی دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ استفاده خواهد شد. این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوعی رشد اقتصادی در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش داده های تابلویی( Panel Data) به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، با کنترل سایر متغیرهای موثر، نوآوری تاثیر
مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای در حال توسعه و پیشرفته (کل کشورهای مورد بررسی) و کشورهای OECD داشته ولی تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه علیرغم مثبت بودن، معنادار نبوده است.

واژگان کلیدی: اقتصاد دانش محور، رشد اقتصادی و نوآوری.

نویسندگان: محمد نقیبی، جعفر صفوت

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۰

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *