/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین نسبت گردش موجودی کالا و اندازه شرکت با بازده مرکب سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین نسبت گردش موجودی کالا و اندازه شرکت با بازده مرکب سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نسبت گردش موجودی کالا و اندازه شرکت بر بازده مرکب سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1388 تا 1392 می باشد. بازده مرکب به عنوان متغیر وابسته و نسبت گردش موجودی کالا و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 94 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی و ازمون فرضیه ها از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین بدست آمده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش همبستگی و آزمون رگرسیون چندگانه می باشد. به منظور آزمون فرضیات نرم افزارهای EXCEL و SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه شرکت و بازده مرکب رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. اما بین نسبت گردش موجودی کالا و بازده مرکب رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تنها 5% از تغییرات بازده مرکب با تغییرات متغیرهای گردش موجودی کالا و اندازه قابل توجیه است.

واژگان کلیدی: بازده مرکب سهام، نسبت گردش موجودی کالا، اندازه شرکت .

نویسندگان: سمیه عبدالله زاده، خدیجه بینائیان

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 11

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی عوامل موثر بر ارزش آفرینی سهامداران در بانک ها

موضوع مقاله: بررسی عوامل موثر بر ارزش آفرینی سهامداران در بانک ها چکیده مقاله:   ارزش آفرینی به معنی کسب…

بررسی نقش سطح افشاء اطلاعات بر ارزیابی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی نقش سطح افشاء اطلاعات بر ارزیابی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *