/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و مهارت های سازمانی مدیریت زمان در موسسات دانشگاهی شهرستان بم

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و مهارت های سازمانی مدیریت زمان در موسسات دانشگاهی شهرستان بم

چکیده مقاله:

  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و مهارت های سازمانی مدیریت زمان در موسسات دانشگاهی شهرستان بم انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی – همبستگی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی موسسات دانشگاهی شهرستان بم به تعداد 112 نفر در سال 1394 می باشد. که با روش تمام شماری 101 نفر که حاضر به همکاری کامل شدند به عنوان حجم جامعه انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه مهارت های مدیرت زمان با روایی 0/83 و پایایی 0/75 و پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات با روایی 0/78 و پایایی 0/85 استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS20 با ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و مهارت های سازمانی مدیریت زمان در موسسات دانشگاهی شهرستان بم رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین بین تجهیز سازمان به فناوری اطلاعات، کیفیت دسترسی به اطلاعات دقیق، سریع و طبقه بندی شده، استفاده از سیستم های خودکار، کنترل دقیق تر و گردآوری داده های مطمئن تر، پردازش سریعتر داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مدیران، محورهای تمرکز اطلاعات در مدیریت، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت با تکیه بر کنترل سیستم های اطلاعاتی مدیریت و طراحی اطلاعات و ارائه گزارشات لازم مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم مدیریت و مهارت های سازمانی مدیریت زمان در موسسات دانشگاهی شهرستان بم رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و کیفیت دسترسی به اطلاعات دقیق، سریع و طبقه بندی شده بهترین پیش بینی کننده های مهارت های سازمانی مدیریت زمان می باشد.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، مهارت های سازمانی، مدیریت زمان .

نویسندگان: محبوبه وحیدی، مسعود پور کیانی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با مشتری مداری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی

موضوع مقاله: بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با مشتری مداری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی چکیده…

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه، هزینه نمایندگی و محافظه کاری

موضوع مقاله: ارتباط بین کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه، هزینه نمایندگی و محافظه کاری چکیده مقاله:   با رشد رقابت…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *