/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین مؤلفه های حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مؤلفه های حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، بحث حاکمیت شرکتی از جمله موضوعاتی است که توجه محققین و شرکت ها را به خود معطوف داشته است. مطالعات زیادی در این حوزه به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتها از جنبه های مختلفی پرداختند. مطالعات انجام شده در این حوزه، به بررسی تاثیر عضو منفرد از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها پرداختند. در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر ابعاد چندگانه حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه که از جمله مهم ترین مؤلفه های عملکرد مالی شرکتها است، پرداخته می شود. برای این منظور جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، تعداد ۱۱۶ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات این شرکتها طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، با استفاده از بانکهای اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران، گردآوری شد. در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مؤلفه های حاکمیت شرکتی تاثیر معنی داری بر هزینه سرمایه دارد.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه، مدل رگرسیونی، بورس اوراق بهادار تهران .

نویسندگان: صدیقه اسدی، امیر محمدزاده

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۳

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *