/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین مؤلفه های حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مؤلفه های حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، بحث حاکمیت شرکتی از جمله موضوعاتی است که توجه محققین و شرکت ها را به خود معطوف داشته است. مطالعات زیادی در این حوزه به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتها از جنبه های مختلفی پرداختند. مطالعات انجام شده در این حوزه، به بررسی تاثیر عضو منفرد از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها پرداختند. در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر ابعاد چندگانه حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه که از جمله مهم ترین مؤلفه های عملکرد مالی شرکتها است، پرداخته می شود. برای این منظور جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، تعداد 116 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات این شرکتها طی سالهای 1388 تا 1392، با استفاده از بانکهای اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران، گردآوری شد. در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مؤلفه های حاکمیت شرکتی تاثیر معنی داری بر هزینه سرمایه دارد.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه، مدل رگرسیونی، بورس اوراق بهادار تهران .

نویسندگان: صدیقه اسدی، امیر محمدزاده

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

شناسایی ذهنیت شهروندان در خصوص تبلیغات بیلبوردی حوزه خدمات با استفاده از روش کیو

موضوع مقاله: شناسایی ذهنیت شهروندان در خصوص تبلیغات بیلبوردی حوزه خدمات با استفاده از روش کیو چکیده مقاله: آنچه مسلم…

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر وفاداری و نقش متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و هویت پذیری مشتری از شرکت (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه ایران – تهران)

موضوع مقاله: تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر وفاداری و نقش متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و هویت پذیری مشتری از شرکت…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *