/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی با توجه به میانجی اخلاق کاری در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی با توجه به میانجی اخلاق کاری در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

چکیده مقاله:

  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی با توجه به نقش میانجی اخلاق کاری در مراکز فنی و حرفه ای استان گلستان بوده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان به تعداد 180 نفر می باشد و نمونه پژوهش حاضر شامل 118 نفر اس که با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شده اند. چون احتمال عدم برگشت وجود دارد نمونه تحقیق حاضر به میزان 10 درصد بیشتر از مقدار واقعی آن به تعداد 129 انتخاب شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آنها توصیفی – پیمایشی و از نوع طرح های همبستگی می باشد که با نرم افزارهای 18SPSS مورد بررسی قرار گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون، رفتار شهروندی بود ساکف و همکاران و اخلاق کاری گریوگوری، سی، پتی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین همه فرضیه های تحقیق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی ، رفتار شهروندی، اخلاق کاری، مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان .

نویسندگان: مصطفی بیصوت، ناهید بیصوت، طیبه نوده

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 19

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

پژوهش عملیاتی رفتاری دریچه ای نوین در پژوهش عملیاتی

موضوع مقاله: پژوهش عملیاتی رفتاری دریچه ای نوین در پژوهش عملیاتی چکیده مقاله:   رویکرد تحقیق در عملیات سنتی اساساً…

کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت در حسابرسی کسب و کار

موضوع مقاله: کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت در حسابرسی کسب و کار چکیده مقاله:   سیستم های اطلاعاتی و سیستم…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *