/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در شرکت کاله استان مازندران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در شرکت کاله استان مازندران

چکیده مقاله:

رضایت شغلی بعنوان یکی از متغیرهای مهم مورد مطالعه در رفتار سازمانی، موضوعی است که مورد توجه خاص مدیران در سازمانها می باشد بگونه ای که باعتباری آنرا بعنوان هدف نهایی و غایی مدیران در مباحث رفتار سازمانی تلقی می کنند. در این راستا و مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، می توان گفت که فرهنگ سازمانی بعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر و مرتبط با رضایت شغلی می باشد. فرهنگ سازمانی بر تمامی بخشها و جنبه های سازمان نفوذ داشته و اهمیت آن بقدری است که دانشمندان مدیریت، یکی از مهمترین وظایف مدیران و رهبران سازمانها را وضع ارزشهای فرهنگی مناسب و توسعه آنها در سازمان می دانند زیرا اعتقاد آنان این است که فرهنگ سازمانی می تواند بگونه ای مؤثر به شکل دهی و هدایت منابع لازم بمنظور افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک کند. در راستای توجه و اهمیت دادن به متغیر فرهنگ سازمانی بعنوان عاملی مهم و موثر بر رضایت شغلی کارکنان، هدف کلی از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان در شرکت کاله بمنظور پاسخگویی به مسئله وجود و شدت رابطه بین دو متغیر مورد مطالعه در جامعه آماری ۲۱۳ نفری سازمان مذکور می باشد. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی، از میان جامعه آماری موصوف تعداد ۵۰ نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب، سپس با جمع آوری داده ها و اطلاعات ( با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و بویژه پرسشنامه ) لازم در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی، و نیز استفاده از نرم افزار SPSS جهت اجرای آزمونهای آماری مربوط، به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در شرکت کاله آمل پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان داده شده است که بین این دو متغیر رابطه ای معنی دار وجود داشته و همبستگی بین آن ها نسبتاً بالا است. در پایان تحقیق، ضمن جمع بندی و بیان نتایج تحقیق، پیشنهادات مرتبط با آن و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، شرکت، هافستد، ساختار، رفتار.

نویسندگان: سید رضا موسوی زاده، زینب مشهوری، محمد زعیمی، الهام مفیدی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۰

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *