/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی رابطه بین شاخص کیوی توبین و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شاخص کیوی توبین بر بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می باشد. بازده مرکب به عنوان متغیر وابسته و شاخص کیوی توبین به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد ۹۴ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی و آزمون فرضیه ها از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای تدبیرپرداز و ره آورد نوین بدست آمده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش همبستگی و آزمون رگرسیون ساده می باشد. به منظور تعیین معنی دار بودن الگوی رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است. برای آزمون نرمال بودن خطاها، از آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف(K-S)  استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات نرم افزارهای SPSS, EXCEL استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شاخص کیوی توبین و بازده مرکب سهام وجود دارد.

واژگان کلیدی: بازده کل ، شاخص کیوی توبین ، بازده سهام

سمیه عبداله زاده [ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ]

ملیحه علی فری [ عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ]

بررسی رابطه بین شاخص کیوی توبین و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین شاخص کیوی توبین و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

نوشته های مشابه

بررسی رابطه ی بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی

چکیده این تحقیق به بررسی رابطه بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی…

تاثیر کیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان بر اعتماد مشتریان شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در استان مازندران

چکیده طی سالیان اخیر توجه ویژه ای از جانب محققین به مفهوم و مدل های کیفیت خدمات مبذول شده است.…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + سیزده =