/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهر کرد می باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان آموزش و پرورش به تعداد ۲۸۵ نفر می باشد روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر ۱۷۰ نفر به دست آمد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پرسشنامه اول مربوط به سیستم های اطلاعات مدیریت و پرسشنامه دوم مربوط به بهره وری نیروی انسانی می باشد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مورد پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت برابر ۰٫۸۷۶ و برای پرسشنامه بهره وری برابر ۰٫۸۱۲ و چون این مقادیر از ۰٫۷ بزرگتر می باشد حاکی از پایایی بالای پرسشنامه ها بکار گرفته شده می باشد روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و صوری توسط اساتید تأیید شد. روش های آماری تحقیق شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل می باشد. نتایج تحقیق نشان داد همبستگی معنی داری بین پیاده سازی سیستم های پردازش تراکنشTPS ، پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت MIS ،پیاده سازی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری DSS و پیاده سازی سیستم های پشتیبان مدیران ارشدESS  با بهره وری کارکنان استانداری اصفهان وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون t مستقل مشاهده شد بین نظرات پاسخگویان در خصوص متغیرهای تحقیق بر حسب جنس، تفاوت معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: سیسستمهای اطلاعات،اطلاعات،سیستم های اطلاعات مدیریت، بهره وری

روح اله سلحشوری [ ]

لیلا شرکت [ ]

حسین کریمی [ ]

احسان صالحی [ ]

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

نوشته های مشابه

نکاتی برای ارائه پاورپوینت در جلسه دفاع از پایان نامه

هرچند که تهیه پاورپوینت برای دفاع از پایان نامه در مجموع یک کار هنری و سلیقه ای است، اما تشریفات…

بررسی رابطه ی بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی

چکیده این تحقیق به بررسی رابطه بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =