/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهر کردمی باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان آموزش و پرورش به تعداد 285 نفر می باشد روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر 170 نفر به دست آمد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پرسشنامه اول مربوط به سیستم های اطلاعات مدیریت و پرسشنامه دوم مربوط به بهره وری نیروی انسانی می باشد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مورد پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت برابر 0.876 و برای پرسشنامه بهره وری برابر 0.812 و چون این مقادیر از 0.7 بزرگتر می باشد حاکی از پایایی بالای پرسشنامه ها بکار گرفته شده می باشد روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و صوری توسط اساتید تأیید شد. روش های آماری تحقیق شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل می باشد. نتایج تحقیق نشان داد همبستگی معنی داری بین پیاده سازی سیستم های پردازش تراکنشTPS ، پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت MIS ،پیاده سازی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری DSS و پیاده سازی سیستم های پشتیبان مدیران ارشدESS  با بهره وری کارکنان استانداری اصفهان وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون t مستقل مشاهده شد بین نظرات پاسخگویان در خصوص متغیرهای تحقیق بر حسب جنس، تفاوت معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: سیسستم های اطلاعات،اطلاعات،سیستم های اطلاعات مدیریت، بهره وری.

نویسندگان: روح اله سلحشوری , لیلا شرکت ,حسین کریمی , احسان صالحی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

نقش بکارگیری سیستم های اطلاعاتی در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران

موضوع مقاله: نقش بکارگیری سیستم های اطلاعاتی در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران چکیده مقاله: در این مقاله به نحوه…

بررسی عوامل و شاخص های موثر در رضایت مشتری

موضوع مقاله: بررسی عوامل و شاخص های موثر در رضایت مشتری چکیده مقاله: امروزه اندازه گیری و تعیین سطح رضایت…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *