/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

چکیده مقاله:

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به تعداد 230 نفر، تشکیل می دادند. حجم نمونه مطابق با فرمول مورگان – کرجسی ( 1972 )، 144 نفر به صورت ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه سرمایه فکری و اجتماعی، بونتیس ( 1998 ) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری های والتون ( والتون ، 1973 ) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج ازمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی نشان داد بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد از طرفی از میان مولفه های سرمایه اجتماعی تنها اعتماد اجتماعی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری داشته و برای مولفه های سرمایه فکری نیز تمامی مولفه های ( سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی ) با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری بدست آمد. که ارتباط سرمایه انسانی با کیفیت زندگی کاری قوی تر بود.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، کیفیت زندگی کاری، سرمایه انسانی .

نویسندگان: مصطفی رحیمی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 24

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت در حسابرسی کسب و کار

موضوع مقاله: کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت در حسابرسی کسب و کار چکیده مقاله:   سیستم های اطلاعاتی و سیستم…

آسیب شناسی شاخص تجارت فرامرزی ایران با رویکرد تسهیل تجارت خارجی

موضوع مقاله: آسیب شناسی شاخص تجارت فرامرزی ایران با رویکرد تسهیل تجارت خارجی چکیده مقاله:   یکی از اساسی ترین…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *