/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در شهرداری سیرجان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در شهرداری سیرجان

چکیده مقاله:

  بسیاری از سازمان ها صرف نظر از اندازه و میزان تجارت به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری تطبیق پذیری شان اعتراف دارند. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمان در شهرداری های سیرجان می پردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شهرداری های سیرجان که تعداد آن ها در سال 1395 به 1207 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور براساس جدول کرجسی و مورگان ( 1970)، نمونه ای به حجم 292 نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه ای متناسب، سهم هر شهرداری و نیز کارکنان مربوطه مشخص شده است. پرسشنامه های این تحقیق دو پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( 15 سوالی ) ناهاپیت و گوشال و تعالی سازمان ( 43 سوالی ) کلفسجو و لاوری می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی ( و نیز ابعاد آن ) با تعالی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ساختاری، تعالی سازمانی .

نویسندگان: معصومه میرزاده

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 12

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پتانسیل انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

موضوع مقاله: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پتانسیل انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور چکیده مقاله:   از جمله مشکلات…

انجام مقاله – جلسه اول + آموزش ویدیویی

انجام مقاله – جلسه اول + آموزش ویدیویی انجام مقاله ، شیوه نگارش مقاله ، انجام مقاله علمی پژوهشی  +…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *