/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان می باشد. ابزار پژوهش مشتمل برپرسشنامه استاندارد رهبری تحول گرا و رهبری تبادلی وانر بارک و پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد (پایایی درونی پرسشنامه سبک رهبری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۸۶/۸ درصد و پرسشنامه تعهد ۸۷/۱ به دست آمد). جامعه آماری کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ۱۴۳ نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است که با اطمینان ۹۵% می توانیم بگوئیم که بین سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک رهبری تبادلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد و رهبرانی که از سبک رهبری تحول آفرین استفاده می کننددر افزایش میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان موفق ترند.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، رهبری تبادلی، تعهد سازمانی، ابعاد تعهد سازمانی.

نویسندگان: بهاره شیخ الاسلامی، آیت اله گودرزی، امیر گروسی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *