/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان می باشد. ابزار پژوهش مشتمل برپرسشنامه استاندارد رهبری تحول گرا و رهبری تبادلی وانر بارک و پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد (پایایی درونی پرسشنامه سبک رهبری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 86/8 درصد و پرسشنامه تعهد 87/1 به دست آمد). جامعه آماری کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 143 نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است که با اطمینان 95% می توانیم بگوئیم که بین سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک رهبری تبادلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد و رهبرانی که از سبک رهبری تحول آفرین استفاده می کننددر افزایش میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان موفق ترند.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، رهبری تبادلی، تعهد سازمانی، ابعاد تعهد سازمانی.

نویسندگان: بهاره شیخ الاسلامی، آیت اله گودرزی، امیر گروسی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 19

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با اثربخشی سازمانی

موضوع مقاله: بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با اثربخشی سازمانی چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با…

ضرورت و اهمیت مدیریت بازاریابی در توسعه مقاصد گردشگری

موضوع مقاله: ضرورت و اهمیت مدیریت بازاریابی در توسعه مقاصد گردشگری چکیده مقاله: با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *