/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی دانشگاه) علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۴

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی دانشگاه) علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۴

چکیده مقاله:

سبک رهبری تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. در فرهنگ کاری نقش رهبری می تواند در پیشبرد امور و ارتقای سطح بهره وری سازمان ها ایفا گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری با فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. بر اساس جدول مورگان از بین ۲۱۰ نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) و فرهنگ سازمانی رابینز استفاده بعمل آمد. روایی پرسشنامه ها نیز توسط متخصصان مدیریت تایید و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۸۷ و ۰٫۹۶ به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری با فرهنگ سازمانی رابطه معناداری(P<0.001)  وجود دارد. تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد، مولفه های تحریک عقلانی (B=0.36) مدیریت منفعل انتظار (B=0.42) بیشترین توان پیش بینی فرهنگ سازمانی را دارند که با توجه به بالا بودن ضریب مولفه های تحریک عقلانی و مدیریت منفعل انتظار، مدیران دانشگاه باید با شور و شوق در باره آنچه باید انجام بگیرد صحبت کنند، در کار آموزش وقت صرف نمایند، کارکنان را ترغیب کنند تا از زوایای مختلف به مسائل توجه کنند و بر اهمیت درک گروهی از ماموریت سازمانی تاکید داشته باشند. توجه به این مولفه ها منجر به ارتقاء سطح خلاقیت و نوآوری، خطر پذیری کارکنان و توجه به کار تیمی خواهد شد.

واژگان کلیدی: رهبری، رهبری تحولی، رهبری تبادلی، فرهنگ سازمانی.

نویسندگان: نادرنادری، بیژن رضایی، حمداله تارین

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *