/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مشارکت کارکنان: با نقش واسطه ای جو روانشناختی

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مشارکت کارکنان: با نقش واسطه ای جو روانشناختی

چکیده مقاله:

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مشارکت کارکنان با واسطه گری جو روانشناختی در یکی از سازمانهای دولتی شهر شیراز بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان این سازمان در شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده تعداد ۱۹۰ نفر به عنوان پژوه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین موغلی ( ۱۳۸۲ )، پرسشنامه مشارکت سازمانی ریچ و همکاران ( ۲۰۱۰ ) و پرسشنامه جو روانشناختی بران و لیگ ( ۱۹۹۶ ) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و گردآوری گردید. داده های پژوهش نیز با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بود که رهبری تحول آفرین به طور مستقیم بر مشارکت کارکنان اثر ساختاری ندارد؛ اما این متغیر با واسطه جو روانشناختی پیش بینی کننده معنادار سطح مشارکت کارکنان می باشد. مقاله ی حاضر تلویحات کاربردی یافته ها را جهت توجه به فرآیندهای جو روانشناختی و تاثیر آن در تحقق مشارکت کارکنان ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: رهبری، رهبری تحول آفرین، مشارکت، جو روانشناختی .

نویسندگان: فاطمه عبد شریفی، الهام راضی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *