/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین تورم، چرخه عملیاتی با نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین تورم، چرخه عملیاتی با نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

 هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تورم، چرخه عملیاتی با نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای رسیدن به اهداف فوق دو فرضیه مطرح گردید و با بررسی به این دو فرضیه به هدف اصلی پاسخ داده می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به محدودیت های موجود شامل ۷۰شرکت است که طی سال های ۱۳۸۷تا ۱۳۹۳مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که رابطه تورم با نگهداشت وجه نقد یک رابطه U شکل می باشد. یعنی هنگامی که تورم افزایش یابد، نگهداری وجه نقد کاهش می یابد، با این وجود هنگامی که تورم به سطوح ثابتی رسید، نگهداری وجه نقد نیز همزمان با افزایش چرخه عملیاتی افزایش می یابد. اما نتایج همچنین نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۳ درصد هیچگونه رابطه معناداری بین متغیر چرخه عملیاتی و توان دوم آن با تغییرات وجه نقد وجود ندارد.

واژگان کلیدی: تورم، چرخه عملیاتی، نگه داری وجه نقد، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: بهرام محسنی ملکی ، ساناز دوزنده

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *