/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی رابطه بین تنوع بازارهای مالی و ثبات اقتصادی: مطالعه کشورهای درحال توسعه

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین تنوع بازارهای مالی و ثبات اقتصادی: مطالعه کشورهای درحال توسعه

چکیده مقاله:

 جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله ، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی
به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟ اهمیت تو سعه یافتگی بازارهای مالی در رشد اقتصادی تا همین اواخر جز مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اما در سال های اخیر رویکردی جدید به بخش مالی در مطالعات بین الملل دیده شده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تنوع بازارهای مالی و ثبات اقتصادی در کشورهای منتخب درحال تو سعه طی دوره زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ به روش داده های ترکیبی است. نتایج نشان داد که اثر متغیر اعتبارات بانکی، اثر متغیر تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی و اثر شاخص تنوع سازی مالی بر رشد اقتصاد مثبت و از لحاط آماری معنی دار بود ه است.

واژگان کلیدی: تنوع بازارهای مالی، ثبات اقتصادی، کشورهای درحال توسعه، پانل دیتا.

نویسندگان: مسعود خداپناه، علی رحیم زاده

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۳

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *