/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین اندازه شرکت و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین اندازه شرکت و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اندازه شرکت بر بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 می باشد. بازده مرکب به عنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت به عنوان متغیرمستقل در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 94 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی و آزمون فرضیه ها از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای تدبیرپرداز و ره آورد نوین بدست آمده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش همبستگی و آزمون رگرسیون ساده می باشد. به منظور تعیین معنی دار بودن الگوی رگرسیون از آمارة F فیشر استفاده شده است. برای آزمون نرمال بودن خطاها، از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف (K-S) استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات نرم افزارهای EXCEL و SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین اندازه شرکت و بازده مرکب سهام وجود دارد.

واژگان کلیدی: بازده مرکب ، اندازه شرکت ، بازده سهام.

نویسندگان: سمیه عبداله زاده ، ملیحه علی فری

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه بین اهرم ترازنامه و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین اهرم ترازنامه و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار…

بررسی رابطه بین شاخص کیوی توبین و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین شاخص کیوی توبین و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *