/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا گردید. داده های تحقیق حاضر مربوط به بازده سهام شرکت های فعال در بورس از تاریخ ۱۳۸۹ تا تاریخ ۱۳۹۲ بصورت روزانه استخراج شده است. برای اطمینان از مانایی از آزمون لوین، لین وچو برای آزمودن مانایی متغیرها استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح معنی داری بدست آمده برای و آزمون لوین، لین وچو برای همه متغیرها کمتر از سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد، می توان نتیجه گرفت که متغیرهای تحقیق مانا می باشند. آزمون فرضیات ۱ و ۲ تحقیق نشان داد که بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، رویکرد اقتصادی، چرخه تبدیل وجه نقد، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: کرامت حبیبی، نسرین خدابخشی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *