/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا گردید. داده های تحقیق حاضر مربوط به بازده سهام شرکت های فعال در بورس از تاریخ 1389 تا تاریخ 1392 بصورت روزانه استخراج شده است. برای اطمینان از مانایی از آزمون لوین، لین وچو برای آزمودن مانایی متغیرها استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح معنی داری بدست آمده برای و آزمون لوین، لین وچو برای همه متغیرها کمتر از سطح خطای 0.05 می باشد، می توان نتیجه گرفت که متغیرهای تحقیق مانا می باشند. آزمون فرضیات 1 و 2 تحقیق نشان داد که بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، رویکرد اقتصادی، چرخه تبدیل وجه نقد، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: کرامت حبیبی، نسرین خدابخشی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

مدیران سیاسی ، کارکنان سیاسی (رفتار سیاسی در سازمان)

موضوع مقاله: مدیران سیاسی ، کارکنان سیاسی (رفتار سیاسی در سازمان) چکیده مقاله: چارچوب نظری این تحقیق بر مبنای رفتار…

تاثیر فرهنگ سازمانی و مولفه های آن بر موفقیت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان شوشتر

موضوع مقاله: تاثیر فرهنگ سازمانی و مولفه های آن بر موفقیت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان شوشتر چکیده مقاله: عوامل…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *