/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تفاوت قدرت مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تفاوت قدرت مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  هدف از این تحقیق این است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قوی تر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت. که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی می باشد جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله ( سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ ) می باشد. از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد.

واژگان کلیدی: بورس اوراق بهادار، بازده، ریسک، بازده مورد انتظار، مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ، مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای تعدیل شده.

نویسندگان: سیامک کورنگ بهشتی، مریم گلستانیان

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *