/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تاثیر XBRL بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر XBRL بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

 در پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیر گزارشگری تحت وب بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این راستا 2 فرضیه طراحی گردید. جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد دراین پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد و داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه از نرم افزار ایویوز 7 استفاده خواهد شد. نتایج مقایسه ای حاکی از آن بود که کاربرد XBRL بطور معکوس با حق الزحمه حسابرسی که بطور مثبت با اندازه شرکت همبستگی دارد در رابطه و XBRL نقش تعدیل کنندگی بر ارتباط بین اندازه شرکت و حق الزحمه حسابرسی دارد.

واژگان کلیدی: XBRL، حق الزحمه حسابرسی، اندازه شرکت، گزارشگری مالی تحت وب.

نویسندگان: احسان تنگستانی، جواد رمضانی، احمد احمدپور

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

نظریه ساختاری در تحقیقات حسابداری

موضوع مقاله: نظریه ساختاری در تحقیقات حسابداری چکیده مقاله:  از زمانی که حدود 30 سال قبل، نظریه ساختاری گیدنس در…

حسابرسی داخلی (مالی و عملیاتی)

موضوع مقاله: حسابرسی داخلی (مالی و عملیاتی) چکیده مقاله:  حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمان های امروزی است و شناخت…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *