/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت دانشجویان شهر آبیک

موضوع مقاله: بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت دانشجویان شهر آبیک

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی متغیرهای موثر بر رضایت دانشجویان است ، تا از این رهگذر بتوان از مزایای رقابتی دنیای الکترونیک بهره برد . بنابراین با درنظر گرفتن عوامل خارجی کیفیت درک شده وب سایت و رضایت دانشجویان و عوامل داخلی ظاهر سایت ، کیفیت محتوا ، محتوای ویژه ، کفایت فنی ، به بررسی اینکه چگونه رضایت و کیفیت درک شده باهم مرتبط می شوند . در این تحقیق برای نمونه گیری ابتدا موسسات آموزش عالی شهر آبیک استان قزوین را شناسایی و سپس از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می گردد . برای تعیین حجم کل نمونه مورد بررسی باتوجه به جدول مورگان ، بعداز محاسبه ۳۸۴ نمونه بدست آمده است و به منظور گرد آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره جسته شد . در بخش اول با تدوین پرسشنامه ای به بررسی و تعیین معیارهای اصلی در انتخاب مناسب ترین شیوه ارتباط با کاربران پرداخته شد که گزینه های پاسخ دهی پرسشنامه مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت بوده که در آن به تایید و یا عدم تایید معیارها براساس دریافت نظر کارشناسان پرداخته شد. در بخش پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری مرسوم بهره گرفته شد . برای توصیف داده ها از کمیت های میانگین ، انحراف معیار و فراوانی و نیز برای تحلیل و ارزیابی شدت ارتباط بین متغیرهای مفهومی ، از ضریب همبستگی متقابل ( ضریب همبستگی پیرسون ) بهره گرفته شد . متغیرهای جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آنها با استفاده از آمار توصیفی بیان شد. همچنین به منظور استاندارد سازی پرسش نامه ها روایی و پایایی آنها با استفاده از روش های آماری همچون آلفای کرونباخ ( برای تعیین پایایی ) و نظر سنجی از خبرگان ( برای تعیین روایی )، مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روش های آماری مقتضی و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد.

واژگان کلیدی: کیفیت درک شده وب سایت، رضایت ، ظاهر سایت، کیفیت محتوا، محتوای ویژه، کفایت فنی، خدمات متقابل، محتوی اطلاعات، قابلیت استفاده .

نویسندگان: زهرا نژادخیر، محمدرحیم اسفیدانی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۱

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *