/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  حسابرسان نقش غیر قابل انکاری در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی به عهده دارند. وظیفه اعتباربخشی حسابرسان در ارتقای قابلیت اعتماد و تایید اطلاعات حسابداری، وظیفه ای خطیر برای انعکاس سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری محسوب شود. بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارائه مجدد صورت های مالی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد. این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع پژوهش کاربردی و از نظر زمانی مقطعی است. جامعه ی آماری این تحقیق، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد شرکت های مورد بررسی به روش غربالی شامل 104 شرکت می باشد. در این تحقیق از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از تأیید فرضیات تحت بررسی بود. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورت ها مالی تعهدی ( ترازنامه، صورت سود و زیان ) تأثیرگذار است.

واژگان کلیدی: کیفیت حسابرسی، تجدید ارائه ترازنامه، تجدید ارائه صورت سود و زیان، بورس اوراق بهادار .

نویسندگان: سعید بهروزفر، محمدعلی دهستانی، علیرضا فریمانی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تعیین وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از نظر انطباق با سازمان یادگیرنده بر اساس مدل واتکینز و مارسیک

موضوع مقاله: تعیین وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از نظر انطباق با سازمان یادگیرنده بر اساس مدل واتکینز و…

رفتار سازمانی رضائیان – جلسه سوم + آموزش ویدیویی

رفتار سازمانی رضائیان - جلسه سوم + آموزش ویدیویی تدریس جلسه سوم کتاب رفتار سازمانی علی رضائیان + آموزش ویدیویی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *