/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی : صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

موضوع مقاله: بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی : صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، عرصه کسب و کار جهانی به شدت رقابتی شده و ماهیت تقاضای مشتریان تغییر کرده و بسیار پیچیده شده است. علاوه بر این، مشتریان شروع به تقاضای انواع گوناگونی از محصولات در دوره های زمانی کوتاه کرده اند. در این موقعیت، سازمان های جدید دریافتند که برآورده ساختن اینگونه از تقاضاها بسیار دشوار است؛ از سویی دیگر جهانی شدن نیز باعث ایجاد بستر رقابت فزاینده بین سازمان های گوناگون در بازارهای آزاد شده است. در واقع، چابکی سازمانی پارادایم جدید برای مهندسی سازمان ها و بنگاه های رقابتی و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان است. عملکرد یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت به شمار می رود؛ چرا که بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس آن شکل می گیرد؛ به عبارتی موفقیت سازمان ها را می توان در آیینه عملکردشان مشاهده کرد. جامعه آماری تحقیق را شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد تشکیل می دهند. نمونه آماری این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین شرکت های مذکور انتخاب شده است که شامل 48 شرکت است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی، از نظر محیط انجام پژوهش از نوع میدانی و از نظر روش انجام پژوهش از نوع پیمایش است. در این تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) جهت بررسی برازش مدل پژوهش و نیز آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است. چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار داشت.

واژگان کلیدی: چابکی سازمانی ، پیشینه چابکی ، الگوها و رویکردهای چابکی سازمان، عملکرد سازمانی.

نویسندگان: محمود نادری بنی، سحر اسلام پور

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 25

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

چابکی سازمانی و الگو های آن

موضوع مقاله: چابکی سازمانی و الگو های آن چکیده مقاله: در سال های اخیر، عرصه کسب وکار جهانی بهشدت رقابتی…

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت چکیده مقاله: هدف از این تحقیق…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *