/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآورانه، عملکرد محصول و عملکرد بازار در شرکت فولاد اخگر

موضوع مقاله: بررسی تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآورانه، عملکرد محصول و عملکرد بازار در شرکت فولاد اخگر

چکیده مقاله:

  هدف از این پژوهش بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآورانه، عملکرد محصول بازار در شرکت فولاد اخگر می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل 148 نفر از مهندسین شرکت فولاد اخگر اصفهان می باشد. روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر 103 نفر به دست آمد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پرسشنامه اول مربوط به پذیرش فناوری اطلاعات و پرسشنامه دوم مربوط به عملکرد نوآورانه، عملکرد محصول و عملکرد بازار می باشد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مورد پرسشنامه فناوری اطلاعات برابر 0/80 و برای پرسشنامه عملکرد برابر 0/81 و چون این مقادیر از 0/7 بزرگتر می باشد حاکی از پایایی بالای پرسشنامه ها بکار گرفته شده می باشد روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و صوری توسط اساتید تأیید شد. روش های آماری تحقیق شامل آزمون رگرسیون می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که پذیرش فناوری اطلاعات فناوری ( سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده و تمایل بکارگیری ) بر عملکرد نوآورانه، عملکرد بازار و عملکرد محصول تأثیر گذار است.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، عملکرد نوآرانه، عملکرد محصول، عملکرد بازار .

نویسندگان: محمدمهدی سیدسجادی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مولفه های سازمان یاددهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مولفه های سازمان یاددهنده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان…

بررسی موثرترین شاخص های فساد اداری در یک سیستم

موضوع مقاله: بررسی موثرترین شاخص های فساد اداری در یک سیستم چکیده مقاله:   فساد به عنوان یکی از مهمترین…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *