/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر هیئت مدیره و مالکیت نهادی بر میزان پرداخت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر هیئت مدیره و مالکیت نهادی بر میزان پرداخت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  تصمیمات مرتبط به پرداخت سود سهام، بهعنوان یکی از سیاست های راهبردی در اداره شرکت ها، تحت تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی قرار دارد. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی ( هیئت مدیره و مالکیت نهادی ) بر میزان پرداخت سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چند متغیره ( روش اینتر ) استفاده شده و معنادار بودن آن ها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین – واتسون استفاده شده است. یافته های بررسی ۸۵ شرکت در قلمرو زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ نشان می دهد که پس از کنترل عوامل تأثیرگذار بر میزان پرداخت سود سهام با توجه به اندازه شرکت، مالکیت نهادی اثر مثبت و معناداری بر میزان پرداخت سود سهام دارد. با توجه به عملکرد شرکت، میزان پرداخت سود سهام ابعی از مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره است. همچنین با در نظر گرفتن اهرم مالی شرکت، اندازه هیئت مدیره اثر منفی و معناداری بر میزان پرداخت سود تابعی دارد.

واژگان کلیدی: مالکیت نهادی، پرداخت سود سهام، اندازه شرکت، رشد شرکت، اهرم مالی، عملکرد شرکت .

نویسندگان: مائده بابایی کلاریجانی، محسن مفتونیان، مرتضی فدایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۳

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *