/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود

موضوع مقاله: بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود

چکیده مقاله:

در این تحقیق، به بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. مطرح شد که جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه هایی است که خالص ارزش فعلی آن ها مثبت ارزیابی می شود. این پروژه ها، طرح های سرمایه گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریان های نقدی خروجی است . جامعه اماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکتهای حاضر در بور س اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ بوده است. تعداد این شرکت ها طی گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران در سال های مورد نظر ، ۴۴۸ شرکت بوده است از این میان تعداد ۶۰ شرکت به طور تصادفی ساده انتخاب گردیدند به منظور محاسبه و با Excel تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرمافزار مورد تجزیه و تحلیل قرار (Panel) و تکنیک آماری رگرسیون ماده خطی و تحلیل پانلی Spss نرمافزار گرفت. نتایج ازمون فرضیه های تحقیق نشان از تایید همگی فرضیه های مطرح شده. باشد.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، قابلیت پیش بینی سود.

نویسندگان: . محمود همت فر ، رضا زارع کوتیانی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *