/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر فاکتورهای مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

موضوع مقاله: بررسی تاثیر فاکتورهای مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

چکیده مقاله:

  امروزه با توجه به اهمیت منابع انسانی در حفظ و بقای سازمانها، راهبردهای نوین و کارآمدی برای دستیابی به اهداف سازمانی و افزایش بهره وری انسانی، مورد استفاده مدیران سطوح بالای سازمانی قرار می گیرد. یکی از این راهبردها یا راهکارها ایجاد تعهد مطلوب سازمانی به منظور ایجاد جوی مناسب در جهت هدایت رفتار منابع انسانی در سازمان است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی تأمین اجتماعی می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه ی مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی که در زمینه منابع انسانی صاحب نظر هستند می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.798 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای آموزش و توسعه، مدیریت جبران خدمات و ارزیابی عملکرد کارکنان بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت وجود دارد. علاوه بر این، تاثیر اشتراک دانش بر تعهد سازمانی تأیید نشد. همچنین الگوی ارتباط مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی و سایر شاخص های مربوطه دارای برازش مناسب و قابل قبول می باشد.

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی، تعهد سازمانی، کارکنان، سازمان تأمین اجتماعی .

نویسندگان: مجتبی داودوندی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

اثر تئوری چرخه عمر شرکت و فرضیه جریان وجوه نقد آزاد بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: اثر تئوری چرخه عمر شرکت و فرضیه جریان وجوه نقد آزاد بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های…

زبان گزارشگری توسعه پذیر

موضوع مقاله: زبان گزارشگری توسعه پذیر چکیده مقاله:   نیاز امروز سبب شده است که به فکر تغییر در مدل…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *