/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر شناسایی فرصت های کارآفرینانه بین المللی بر بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان

موضوع مقاله: بررسی تاثیر شناسایی فرصت های کارآفرینانه بین المللی بر بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان

چکیده مقاله:

بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان یکی از استراتژی های قابل توجه و از اولویهت های مهم در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شود . کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق بین المللی شدن مزایای متعددی از جمله افزایش توان رقابت پذیری، کسب دانش و مزیت رقابتی کسب می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شناسایی فرصت های کارآفرینانه بین المللی بر بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان است. پژوهش حاضر به دلیل استفاده از داده های آماری از نوع پژوهش های کمی است و به لحاظ هدف یک پزوهش کاربردی و بر حسب گرد آوری اطلاعات پیمایشی است . برای جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با استفاده از خبرگان دانشگاهی و پایایی آن نیز با استفا ده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شد.  نتایج تحقیق نشان داد که شناسایی فرصت های کارآفرینانه بین المللی تاثیر مثبت و معناداری بر بهین المللی شدن شرکت های دانش بنیان دارد.

واژگان کلیدی: کارآفرینی، بین المللی شدن، فرصت های کارآفرینانه بین المللی، SME .

نویسندگان: رحیم سروری، ناصر صنوبر

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 11

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

چالش هاي اجراي فرآيند مديريت استراتژيك در شركت پالايش نفت تبريز و ارائه راهكارهاي كاربردي

موضوع مقاله: چالش هاي اجراي فرآيند مديريت استراتژيك در شركت پالايش نفت تبريز و ارائه راهكارهاي كاربردي چکیده مقاله: تحقيق حاضر…

بررسی تاثیر زمینه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

موضوع مقاله: بررسی تاثیر زمینه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان چکیده مقاله: قصد کارآفرینانه یکی از حوزه هایی است که در…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *