/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های دولتی

موضوع مقاله: بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های دولتی

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های دولتی بوده و نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. پژوهش در ۶ ماه انتهایی سال ۱۳۹۴ انجام شده و جامعه آماری، کلیه کارکنان ۱۶ شرکت دولتی مستقر در شیراز بوده که تعداد آنها در زمان نمونه گیری بالغ بر ۱۸۲۳ نفر بوده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای با حجم ۳۱۷ نفر جهت جمع آوری داده ها انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سرمایه فکری از پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر مدل زاهدی و همکاران (۱۳۹۲) و اطلاعات مربوط به عملکرد مالی از پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر مدل مهدوی خو و همکارن (۱۳۹۴) استفاده شده که آلفای کرونباخ پرسش نامه ها به ترتیب ۰٫۸۹ و ۰٫۷۸ گردید که مناسب می باشد. مدل ارائه شده برای سرمایه فکری دارای ۴ مولفه سرمایه سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه اجتماعی بوده و مدل عملکرد مالی دارای سه مولفه کنترل هزینه، مدیریت ارزش و کنترل ریسک می باشد. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و بررسی فرضیات، از مدل معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه فکری اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد مالی دارد ضمنا تاثیر مولفه های ۴ گانه سرمایه فکری بر مولفه های سه گانه عملکرد مالی مثبت و معنی دار می باشد همچنین با توجه به R گزارش شده، سرمایه ی فکری ۱۶ درصد از تغییرات عملکرد مالی را تبیین می کند.

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، معادلات ساختاری، سرمایه سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، سرمایه اجتماعی.

نویسندگان: وهاب رستمی، سعیدنوروزی چگنی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *