/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های دولتی

موضوع مقاله: بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های دولتی

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های دولتی بوده و نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. پژوهش در 6 ماه انتهایی سال 1394 انجام شده و جامعه آماری، کلیه کارکنان 16 شرکت دولتی مستقر در شیراز بوده که تعداد آنها در زمان نمونه گیری بالغ بر 1823 نفر بوده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای با حجم 317 نفر جهت جمع آوری داده ها انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سرمایه فکری از پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر مدل زاهدی و همکاران (1392) و اطلاعات مربوط به عملکرد مالی از پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر مدل مهدوی خو و همکارن (1394) استفاده شده که آلفای کرونباخ پرسش نامه ها به ترتیب 0.89 و 0.78 گردید که مناسب می باشد. مدل ارائه شده برای سرمایه فکری دارای 4 مولفه سرمایه سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه اجتماعی بوده و مدل عملکرد مالی دارای سه مولفه کنترل هزینه، مدیریت ارزش و کنترل ریسک می باشد. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و بررسی فرضیات، از مدل معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه فکری اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد مالی دارد ضمنا تاثیر مولفه های 4 گانه سرمایه فکری بر مولفه های سه گانه عملکرد مالی مثبت و معنی دار می باشد همچنین با توجه به R گزارش شده، سرمایه ی فکری 16 درصد از تغییرات عملکرد مالی را تبیین می کند.

واژگان کلیدی: سرمایه فكری، عملكرد مالي، معادلات ساختاری، سرمایه سازماني، سرمایه انساني، سرمایه ارتباطي، سرمایه اجتماعي.

نویسندگان: وهاب رستمی، سعیدنوروزی چگنی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

آزمون توانایی جریان نقدی در پیش بینی جریان نقد آتی: شواهد تجربی از بانک اقتصاد نوین

موضوع مقاله: آزمون توانایی جریان نقدی در پیش بینی جریان نقد آتی: شواهد تجربی از بانک اقتصاد نوین چکیده مقاله:…

نقش سیستم های اطلاعاتی در بهبود عملکرد تصمیم گیری مدیران سازمانی

موضوع مقاله: نقش سیستم های اطلاعاتی در بهبود عملکرد تصمیم گیری مدیران سازمانی چکیده مقاله: از فراگردهایی که تمام مدیران…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *