/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تاثیر ساختار مالی شرکتها بر ارزش آنها با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار

موضوع مقاله: بررسی تاثیر ساختار مالی شرکتها بر ارزش آنها با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار

چکیده مقاله:

  این تحقیق پیرامون بررسی تاثیر ساختار مالی شرکت ها بر ارزش آنها با استفاده از شاخص Q توبین انجام شده است، شاخص Q توبین نشان دهنده میزان ارزش شرکت می باشد، نسبت های بدهی بلند مدت و کوتاه مدت به عنوان معیار سنجش ساختار مالی شرکتها می باشند. برای جمع آوری داده های تحقیق با مراجعه به بورس اوراق بهادار تهران جهت استفاده از گزارشات حاوی اطلاعات مالی شرکتها، بهره مند گشته ایم. جامعه آماری تحقیق ۲۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۵ بوده است که از بین آنها ۳۷ شرکت عضو به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش رگرسیون و آزمون ANOVA که مجموعاً توسط نرم افزار SPSS ارائه گردیده اند، استفاده شده است. همچنین برای بررسی نمونه ها از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده گردیده است. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای تحقیق و نحوه تاثیر نسبت بدهی کوتاه مدت و بلند مدت بر ارزش شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت بدهی کوتاه مدت و بلند مدت بر ارزش شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.

واژگان کلیدی: ساختار مالی، نسبت بدهی کوتاه مدت و بلند مدت، ارزش شرکت، شاخص Q توبین، بورس اوراق بهادار .

نویسندگان: فاطمه حاجی علیر ضالو

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۱

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *