/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر زمینه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

موضوع مقاله: بررسی تاثیر زمینه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

چکیده مقاله:

قصد کارآفرینانه یکی از حوزه هایی است که در سال های اخیر توجه زیادی از محققان را به خود جلب کرده است. اخیرا محققان حوزه کارآفرینی به طور فزاینده ای توجه خود را به بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه افراد اختصاص داده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر زمینه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن از سوی اساتید دانشگاهی تایید شد. برای پایایی نیز از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهره گرفته شد که مقدار به دست آمده نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه دارد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته های مختلف مقطع کارشناسی و به بالای کشور هستند. نتایج بیانگر این مطلب است که زمینه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان مورد مطالعه دارد.

واژگان کلیدی: کارآفرینی، قصد کارآفرینانه، زمینه اجتماعی.

نویسندگان: یونس جبارزاده، رحیم سروری، نگار احمدی القلندیس

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 9

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر شناسایی فرصت های کارآفرینانه بین المللی بر بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان

موضوع مقاله: بررسی تاثیر شناسایی فرصت های کارآفرینانه بین المللی بر بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان چکیده مقاله: بین…

طراحی مدل مفهومی در رابطه با قابلیت تکنولوژی اینترنت و عملکرد بین المللی SME با نقش میانجی شبکه بین المللی

موضوع مقاله: طراحی مدل مفهومی در رابطه با قابلیت تکنولوژی اینترنت و عملکرد بین المللی SME با نقش میانجی شبکه بین…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *