/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر رویکرد اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی

موضوع مقاله: بررسی تاثیر رویکرد اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی رویکرد مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی می پردازد. روش شناسی تحقیق ازنظر هدف، كاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری مورد تحقیق كاركنان شاغل شهرک های صنعتی استان كردستان و در طبقات مختلف شغلی هستند كه تعداد كاركنان شاغل در سازمان 300 نفر میباشند . در این تحقیق از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده شد. حجم نمونه پژوهش حاضر، تعداد 170 نفر از افراد جامعه آماری می باشد. كه با توجه به فرمول كوكران انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای جمعیت شناختی، شاخص های گرایش مركزی (میانگین، میانه، فراوانی، مد) و شاخص های گرایش پراكندگی (واریانس، انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی نیز از تحلیل كوواریانس ( ANCOVA ) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. یافته ها حاكی از این است كه بین مولفه های اقتصاد مقاومتی ؛ نواوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، كار جهادگونه، حمایت از تولید داخلی و عوامل تولید داخلی و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: بهره وری، نیروی انسانی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی.

نویسندگان: حبیب الله جلیلی، راحله جمشیدلو، البرز حاجی خانی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

عوامل موثر بر بازده قیمت سهام، مسکن، سکه طلا و ارز در ایران کاربرد الگوهای VECM و GARCH – DCC

موضوع مقاله: عوامل موثر بر بازده قیمت سهام، مسکن، سکه طلا و ارز در ایران کاربرد الگوهای VECM و GARCH -…

شناسایی عوامل موثر بر ریسک مالی سیستماتیک در شرکت های صنایع خودروسازی (با رویکرد عملکرد مالی در دو دوره قبل و بعد هدفمندی یارانه ها)

موضوع مقاله: شناسایی عوامل موثر بر ریسک مالی سیستماتیک در شرکت های صنایع خودروسازی (با رویکرد عملکرد مالی در دو…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *