/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد

موضوع مقاله: بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده مقاله:

 هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد است. جامعه آماری پژوهش شامل ، کلیه کارکنان شعب جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد، بالغ بر ۱۱۰ نفر می باشد. و به علت محدودیت جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه آماری تعیین گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها عبارتست از پرسشنامه ی حسابرسی داخلی و عملکرد شعب، روایی پرسشنامه براساس نظر خبرگان وتأیید استاد راهنما وپایایی آنها ازطریق محاسبه آلفای کرونباخ (۰٫۸۱) مورد بررسی وتأیید قرار گرفته است.برای آزمون فرضیات ازآزمون های کلموگروف اسمیرنوف و رگرسیون و از نرم افزار ۲۲ spss استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده نحوۀ انجام وظایف کارکنان، انضباط شغلی و پایبندی به ارزش های اخلاقی بر حسابرسی داخلی جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر دارد.و همچنین نحوۀ برخورد کارکنان با ارباب رجوع و روابط بین فردی کارکنان بر حسابرسی داخلی جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر دارد.و در نهایت رفتار سازمانی و توسعه فردی کارکنان بر حسابرسی داخلی جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: حسابرسی داخلی، ارزیابی عملکرد، برخورد کارکنان،جمعیت هلال احمر.

نویسندگان: سید وحیدیوسف نژاد

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۸

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *