/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر حسن شهرت حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر حسن شهرت حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر حسن شهرت حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، در این مطالعه سعی شده است، به این سوال پاسخ داده شود که جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به چه صورت می تواند تاثیر بگذارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، نمونه ای به تعداد ۵۶ شرکت، در دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، متغیر حسن شهرت حسابرس برای شرکت های نمونه در صنعت های متفاوت اندازه گیری شده است. از مدل لهن و پلسن برای تعیین جریانات نقد آزاد واحد تجاری استفاده شده است و متغیر مدیریت سود نیز با استفاده از مدل جونز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود تاثیر معنیدار و مستقیم داشته است. همچنین با دخالت متغیر مجازی حسن شهرت حسابرس، تاثیر جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود را معنی دار اما معکوس شده است. بدین معنی که حسن شهرت بعنوان معیار کیفیت حسابرسی، باعث کم شدن تاثیر جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود می شود.

واژگان کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، شهرت حسابرس .

نویسندگان: فرناز صمدنژاد فرد، اکبر ولی زاده اوغانی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *