/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی تاثیر اهرم مالی و مالکیت نهادی و تعامل بین دو متغیر بر اتخاذ استراتژی تجدید ساختار در شرایط کاهش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر اهرم مالی و مالکیت نهادی به عنوان متغیر نمایندگی و تعامل بین این دو متغیر بر اتخاذ استراتژهای تجدید ساختار در شرایط کاهش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای رسیدن به این هدف، نمونه تحقیق شامل ۱۸۲ شرکت که طی دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با اجرای مدل های رگرسیونی به روش لجستیک فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های به دست آمده نشان داد که در صورتی که شاخص مالکیت نهادی متغیر نمایندگی و شاخص تغییر مدیر عامل به عنوان شاخص اتخاذ استراتژهای تجدید ساختار در شرایط کاهش عملکرد شرکت در نظر گرفته شود متغیر نمایندگی بر اتخاذ استراتژهای تجدید ساختار در شرایط کاهش عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارند.

واژگان کلیدی: متغیرهای نمایندگی،استراتژهای تجدید ساختار،کاهش عملکرد،تعامل متغیرهای نمایندگی،رگرسیون لوجستیک

 

مهدیه تقی پور دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ابوالفضل قدیری مقدم دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد و ریاست موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

بررسی تاثیر اهرم مالی و مالکیت نهادی و تعامل بین دو متغیر بر اتخاذ استراتژی تجدید ساختار در شرایط کاهش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم مالی و مالکیت نهادی و تعامل بین دو متغیر بر اتخاذ استراتژی تجدید ساختار در شرایط کاهش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نوشته های مشابه

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه ۴)

چکیده رمز موفقيت سازمانها در بهره وري و مديريت دانش است. در هر دو آنها منابع انساني نقش كليدي ايفا…

مروری بر رابطه بین مدیریت واقعی سود و تغییر حسابرس

چکیده مدیران، به دستکاری فعالیت های عملیاتی به منظور پرهیز از گزارش زیان و دست یابی به پیش بینی های…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 16 =