/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تنوع محصولات شرکت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تنوع محصولات شرکت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تنوع محصولات شرکت و عملکرد شرکت ها پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانیسال ها بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بوده است. در این تحقیق، تنوع محصولات شرکت به عنوان متغیر مستقل، بازده دارایی ها به عنوانمتغیر وابسته و اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، بر اساس روش حذف سیستماتیکتعداد ۳۶۹ شرکت از ۴۱۲ شرکت انتخاب و ۷۷ شرکت بر اساس روش نمونه گیر تصادفی ساده انتخاب گردید. روش گرد آوریاطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و داده ها کمی مورد نیاز مربوط به شرکت های حاضر در این تحقیق از صورت ها وگزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین تنوعمحصولات شرکت و عملکرد شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد. اندازه شرکت بر رابطهبین تنوع محصولات شرکت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد.

واژگان کلیدی: اندازه شرکت، تنوع محصولات شرکت، عملکرد شرکت ها.

نویسندگان: داوود کشاورز هدایتی ، نیما کیا

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۱

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *