/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر تعهد سازمانی جنسیت،امنیت شغلی و سابقه کاری

موضوع مقاله: بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر تعهد سازمانی جنسیت،امنیت شغلی و سابقه کاری

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی نقش اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی حسابداران شاغل در دستگاه های دولتی شهر اهواز در سال 94 می باشد که سطح مدرک علمی آن ها کاردانی، کارشناسی و بالاتر می باشد. متغیر مستقل در این پژوهش اخلاق حرفه ای است و متغیر وابسته تعهد سازمانی، جنسیت، سابقه شغلی و امنیت شغلی است. در این مطالعه همبستگی 30 نفر از حسابداران شاغل در دستگاه های دولتی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها شامل پرسشنامه 30 سوالی بوده که پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 883%بدست آمد. داده ها توسط نرم افزار spss22 و با استفاده از آزمون های آماری تی تست. همبستگی و رگرسیون و سطح معناداری 0.05 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی حسابداران رابطه وجود دارد ولی بین اخلاق حرفه ای و جنسیت، رضایت شغلی و سابقه کاری رابطه وجود ندارد.

واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای،تعهد سازمانی.رضایت شغلی.

نویسندگان: محمد خدامرادی، مصطفی ممبینی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 11

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

رابطه بين کارآفريني سازماني و رفتارهاي خدمتي کارکنان

موضوع مقاله: رابطه بين کارآفريني سازماني و رفتارهاي خدمتي کارکنان چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين کارآفریني سازماني…

حسابرسی محیط زیست در ایران

موضوع مقاله: حسابرسی محیط زیست در ایران چکیده مقاله: نیاز سازمان ها و بنگاه های اقتصادی برای عملیات جاری و…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *