/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تئوری تجربی تأثیر چرخه عمر و جریان نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود پرداختی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تئوری تجربی تأثیر چرخه عمر و جریان نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود پرداختی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

در این پژوهش تئوری-تجربی، تأثیر چرخه عمر و جریان نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود پرداختی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پنج ساله ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۱۶۸ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق نسبت سود سهام پرداختی به عنوان متغیر وابسته و چرخه عمر و جریان نقدی آزاد، اهرم مالی، اندازه شرکت، رشد دارایی ها، بازده دارایی ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای مستقل می باشد. از نرم افزارهای Eviews ,Excel جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که؛ از میان ۷ متغیر بررسی شده تنها متغیر جریان نقدی آزاد(FCF) ، نرخ بازده دارایی ها، نرخ رشد دارایی ها و چرخه عمر شرکت با درصد قابل قبولی ارتباط منفی و معنادار با سیاست های تقسیم سود و سایر متغیرها یعنی) ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB) ، اهرم مالی، اندازه شرکت) در صنایع مورد بررسی در سطح ۵% رابطه مثبت و معناداری با سود سهام پرداختی داشته اند.

واژگان کلیدی: چرخه عمر، سیاست تقسیم سود، جریان نقد آزاد، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: خسرو فغانی، سجاد معصومی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *