/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان (csr) بر کیفیت رفتار و عملکرد منابع انسانی

موضوع مقاله: بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان (csr) بر کیفیت رفتار و عملکرد منابع انسانی

چکیده مقاله:

مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است و تمایل به سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت نشان می دهد که این یک هزینه، محدودیت یا کار درستی که باید انجام داد، نیست بلکه منبعی برای کسب مزیت رقابتی است. و امروزه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان ها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می رود. در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اقدامات و برنامه های مسئولیت اجتماعی (csr) بر کیفیت عملکرد منابع انسانی و پیامدهای آن (تعهد سازمانی و رضایت کارکنان) است. جامعه آماری این پژوهش، 205 نفر از کارمندان و مدیران, ادارات و شرکت هایی در سطح استان آذربایجان شرقی است. که برنامه های فعال درزمینه، مسئولیت اجتماعی ( csr) دارند. و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه (بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی, اریسلیدی تیریرو و همکاران در سال 2017) می باشد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد برنامه ها و اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمان (csr) با عملکرد منابع انسانی و تعهد و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معنیداری دارد. این موضوع چالشی بزرگ را در برخورد با این پدیده فراگیر برای مدیران ایجاد می کند. و در پایان نیز پیشنهادهایی برای تصمیم گیری مدیران ارایه شد.

واژگان کلیدی: کارکرد مسئولیت اجتماعی سازمان؛ شرکت های اجتماعی، برنامه ها و اقدامات مسئولیت عملکرد کارکنان.

نویسندگان: ناصر صنوبر، فرهاد نژاد ایرانی, مجتبی رمضانی, اکبر قدرتی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 29

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

اثرات سرمایه انسانی بر سطح کارآفرینی با استفاده از مدل های معادلات ساختاری و لاجیت رتبه ای: مطالعه موردی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز

موضوع مقاله: اثرات سرمایه انسانی بر سطح کارآفرینی با استفاده از مدل های معادلات ساختاری و لاجیت رتبه ای: مطالعه…

توسعه الگوی رابطه الگوهای مسیر پیشرفت شغلی و سطح بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی

موضوع مقاله: توسعه الگوی رابطه الگوهای مسیر پیشرفت شغلی و سطح بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *