/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر مسئولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سیمان صوفیان)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر مسئولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سیمان صوفیان)

چکیده مقاله:

ین تحقیق در شرکت سیمان صوفیان با هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر مسئولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی انجام گرفته که مدیریت مشارکتی به عنوان متغیر مستقل و مسئولیت پذیری به عنوان متغیر وابسته و تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی لحاظ شده است. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از مدل “رنجبر و لباف” برای مدیریت مشارکتی شامل ابعاد: مشارکت کارکنان در هدف گذاری، مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در حل مشکلات، مشارکت در تغییر و تحول و برای مسئولیت پذیری کارکنان از مدل “کارول” شامل ابعاد: مسئولیتپذیری قانونی، اقتصادی، اخلاقی، نوع دوستانه و برای تعهد سازمانی از مدل “آلن و میر” که شامل سه بُعد: تعهد عاطفی، مستمر، هنجاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت سیمان صوفیان که بر اساس استعالم از شرکت مربوطه 900 نفر است و نمونه آماری برای سنجش گویه های تحقیق جهت انجام مدل معادالت ساختاری برابر 269 نفر برآورد گردیده است. تعداد 269 پرسشنامه توزیع و از این تعداد 259 پرسشنامه صحیح و قابل استفاده مورد آزمون قرارگرفت. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه مدیریت مشارکتی “رنجبر و لباف” با 17 گویه، پرسشنامه مسئولیت پذیری “کارول” با 35 گویه، پرسشنامه تعهد سازمانی “آلن و میر” با 24 گویه استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای PLS Smart و SPSS و با روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر تعهد سازمانی تأثیر مثبت مدیریت مشارکتی را بر مسئولیت پذیری کارکنان را افزایش می دهد.

واژگان کلیدی: مدیریت مشارکتی، مسئولیت پذیری، تعهد سازمانی.

نویسندگان: وحید پورمحمد وردین، دکتر سلیمان ایرانزاده

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 12

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

همراستایی قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجربه مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی)

موضوع مقاله: همراستایی قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجربه مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی…

عوامل موثر بر بازده قیمت سهام، مسکن، سکه طلا و ارز در ایران کاربرد الگوهای VECM و GARCH – DCC

موضوع مقاله: عوامل موثر بر بازده قیمت سهام، مسکن، سکه طلا و ارز در ایران کاربرد الگوهای VECM و GARCH -…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *