/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد)

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاده از روش میدانی و به کارگیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونین و کارکنان بانک کشاورزی شهرستان های گرگان و گنبد است که با توجه به کم بودن حجم نمونه کلیه اعضای جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است. در این پژوهش به دلیل اینکه باید تاثیر همزمان چند متغیر مستقل و وابسته سنجیده می شد. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل، برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تمامی عناصر بازاریابی درونی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی درونی دارند.

واژگان کلیدی: بازاریابی درونی، معادلات ساختاری، نرم افزار SPSS، نرم افزار لیزرل، بانک کشاورزی.

نویسندگان: معصومه شیخ ویسی دادی، دکتر فرهاد شیرانی بیدآبادی، دکتر رامتین جولایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۸

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *