/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد)

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاده از روش میدانی و به کارگیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونین و کارکنان بانک کشاورزی شهرستان های گرگان و گنبد است که با توجه به کم بودن حجم نمونه کلیه اعضای جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است. در این پژوهش به دلیل اینکه باید تاثیر همزمان چند متغیر مستقل و وابسته سنجیده می شد. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل، برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تمامی عناصر بازاریابی درونی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی درونی دارند.

واژگان کلیدی: بازاریابی درونی، معادلات ساختاری، نرم افزار SPSS، نرم افزار لیزرل، بانک کشاورزی.

نویسندگان: معصومه شیخ ویسی دادی، دکتر فرهاد شیرانی بیدآبادی، دکتر رامتین جولایی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر معنویت کارکنان بر سود آوری سازمان در شرکت تولیدی دو جدار قدر

موضوع مقاله: بررسی تاثیر معنویت کارکنان بر سود آوری سازمان در شرکت تولیدی دو جدار قدر چکیده مقاله: در این…

بررسی اثرات بازارگرایی بر بازاریابی بیرونی در بانک کشاورزی (مطالعه موردی شعب شهرستانهای گرگان وگنبد)

موضوع مقاله: بررسی اثرات بازارگرایی بر بازاریابی بیرونی در بانک کشاورزی (مطالعه موردی شعب شهرستانهای گرگان وگنبد) چکیده مقاله: هدف…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *