/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری(مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاده از روش میدانی و به کارگیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونین و کارکنان بانک کشاورزی شهرستانهای گرگان و گنبد است که با توجه به کم بودن حجم نمونه کلیه اعضای جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تأیید شده است. در این پژوهش به دلیل اینکه باید تأثیر همزمان چند متغیر مستقل و وابسته سنجیده می شد از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل، برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تمامی عناصر بازاریابی درونی تأثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی درونی دارند.

واژگان کلیدی: بازاریابی درونی،معادلات ساختاری،نرم افزارspss ،نرم افزار لیزرل،بانک کشاورزی

 

  • معصومه شیخ ویسی دادی دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • فرهاد شیرانی بیدآبادی عضوهیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم منابع طبیعی گرگان
  • رامتین جولایی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری(مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد)

بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری(مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد)

 

نوشته های مشابه

بررسی نقش مستندسازی تجربیات بر روی نوآوری کارکنان

چکیده هدف از این پژوهش بررسی نقش مستندسازی تجربیات کارکنان در تقویت میزان نوآوری آن ها در سازمان میباشد. ضرورت…

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه ۴)

چکیده رمز موفقيت سازمانها در بهره وري و مديريت دانش است. در هر دو آنها منابع انساني نقش كليدي ايفا…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =