/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر فرایند تحول سازمانی با تکیه بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد تبریز)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر سرمایه فکری بر فرایند تحول سازمانی با تکیه بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد تبریز)

چکیده مقاله:

  هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر سرمایه فکری بر فرایند تحول سازمانی با تکیه بر نهادهای حاکمیتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بوده و مدل مفهومی این تحقیق براساس مدل سرمایه فکری بونتیس که شامل ابعاد: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و متغیر وابسته در این تحقیق تحول سازمان با تاکید بر نهادهای حاکمیتی براساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر ( 1996 ) می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز از نوع تحقیق همبستگی ( رابطه ای یا همخوانی ) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد که تعداد آن برابر با 405 نفر می باشند. حجم نمونه مورد مطالعه براساس فرمول کوکران برابر با 196 نفر برآورد گردید. برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنیتس با سه مؤلفه و با 42 گویه و پرسشنامه استاندارد تحول سازمانی با 8 مؤلفه و با 42 گویه، استفاده شده است. سطح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف همه فرضیات بالای 05 / 0 و مقداره آزمون در محدوده 96 / 1- و 96 / 1 + قرار داشته، بنابراین در سطح 95 درصد اطمینان می توان گفت توزیع همه فرضیات با توزیع آن در جامعه نرمال بوده بنابراین از آمار پارامتریک و آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای بر فرایند تحول سازمانی با تکیه بر نهادهای حاکمیتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تأثیر داشته و در کل فرضیه اصلی تحقیق: سرمایه فکری بر فرایند تحول سازمانی با تکیه بر نهادهای حاکمیتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تأثیر دارد. تائید گردید.

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، فرآیند تحول سازمانی، نهادهای حاکمیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز .

نویسندگان: وحیده یوسفی شهیر، نادر بهلولی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی خوب

موضوع مقاله: حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی خوب چکیده مقاله:   طی دهه های اخیر حکمرانی تبدیل…

بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری مشتری (موردی مطالعه : شرکت سایپا)

موضوع مقاله: بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری مشتری (موردی مطالعه : شرکت سایپا) چکیده مقاله:   امروزه سازمان ها…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *